STATUT STOWARZYSZENIA
"POLSKIE STACJE NARCIARSKIE I TURYSTYCZNE"

Do pobrania – statut PSNiT.pdf

 

Statut PSNiT (tekst jednolity)

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Stowarzyszenie POLSKIE STACJE NARCIARSKIE I TURYSTYCZNE, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

3. W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie może posługiwać się swoją nazwą przetłumaczoną na języki obce.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Siemianowice Śląskie.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4


Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5


1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

2. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o której mowa w ust.1 decyduje Walne Zebranie Członków, zwykłą większością głosów członków zwyczajnych, biorących w nim udział.

§ 6


1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 7

Celem stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju ośrodków rekreacyjno-sportowych i turystycznych, w szczególności stacji narciarskich i turystycznych oraz reprezentowanie interesów tej branży wobec władz, urzędów i innych organizacji.

§ 8


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej,

b. podejmowanie współpracy z przedstawicielami władz krajowych, wojewódzkich i lokalnych,

c. propagowanie idei:”polskie stacje narciarskie i turystyczne – dążymy do światowych standardów”,

d. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,

e. organizowanie imprez kulturalnych i turystycznych,

f. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,

g. współpracę z ekspertami, innymi organizacjami o podobnych ideach, zajmowanie się szeroko rozumianą promocją i lobbingiem,

h. służenie doradztwem prawnym dla polskich stacji narciarskich i turystycznych,

i. pomoc stacjom narciarskim i turystycznym w kształtowaniu ich wizerunku i dostarczaniu wszelkich potrzebnych informacji dotyczących branży,

j. promowanie zdrowego trybu życia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,

k. wspieranie rozwoju turystyki i rekreacji w zakresie jak najmniejszej uciążliwości dla środowiska i w zgodzie z zasadami ochrony przyrody,

l. inicjowanie publikacji w prasie i mediach,

ł. prowadzenie działalności opiniotwórczej i podejmowanie inicjatyw w tworzeniu prawa sprzyjającego rozwojowi ośrodków narciarskich, turystycznych i rekreacyjno-sportowych,

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
2. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem oraz posiadająca rekomendację członka wspierającego Stowarzyszenia.

2. Przyjęcie członka zwyczajnego następuje w trybie uchwały Zarządu.

§ 11

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Przyjęcie członka wspierającego następuje w trybie uchwały Zarządu.

§ 12

 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków.

§ 13

 

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 14

 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek.

§ 15

 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 16

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu.

b. skreślenia z listy członków w trybie uchwały Zarządu:

– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,

– śmierci członka lub wykreślenia z właściwego rejestru osoby prawnej lub jednostki, organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, będącej członkiem wspierającym,

– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,

– utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§ 18

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Władzami wybieranymi przez Walne Zebranie Członków jest Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna. Wyboru dokonuje się z nieograniczonej liczby kandydatów – członków zwyczajnych Stowarzyszenia, po uprzednim uzyskaniu zgody każdego kandydata.
3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
4. Członkowie wybrani do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą być w każdym czasie odwołani z ważnych powodów przez Walne Zebranie Członków

A. Walne Zebranie Członków

§ 19

 

1. W Walnym Zebraniu udział biorą:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad , Zarząd powiadamia na piśmie członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
3. Członek zwyczajny, w przypadku nieobecności na Walnym Zebraniu Członków, może upoważnić na piśmie innego członka zwyczajnego Stowarzyszenia, do reprezentowania i głosowania w jego imieniu na Walnym Zebraniu Członków. W takim przypadku, upoważniony członek zwyczajny obowiązany jest przedstawić upoważnienie przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków przed rozpoczęciem głosowania.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności:
a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków,
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 20

 

1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata,
jako sprawozdawczo-wyborcze.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 21

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. dokonywanie zmian w statucie,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie lub odmowa udzielenia Zarządowi absolutorium,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. uchwalanie budżetu na wniosek Zarządu,
g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
h. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
i. podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności członka honorowego,
j. ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
k. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz Stowarzyszenia.

B. Zarząd

§ 22

 

  1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia, a także reprezentuje je na zewnątrz.
  2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym prezesa. Liczbę członków oraz funkcje w Zarządzie ustala Walne Zebranie Członków w trybie uchwały.
  3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione
  4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. Posiedzenie Zarządu może zostać zwołane również na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

§ 23

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania Członków i przepisami prawa,
b. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
c. składanie pisemnych sprawozdań merytorycznych i finansowych ze swojej działalności
Walnemu Zebraniu Członków,
d. opracowanie, uchwalanie i realizacja budżetu Stowarzyszenia oraz planowanie i prowadzenie
gospodarki finansowej,
e. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g. powoływanie pełnomocników Zarządu,
h. utworzenie biura Stowarzyszenia i uchwalenie regulaminu jego działania,
i. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
j. zwoływanie i przygotowanie posiedzeń Walnego Zebrania Członków,
k. nadzorowanie pracy biura Stowarzyszenia,
l. zatrudnianie w razie konieczności pracowników,
ł. zaciąganie jednorazowo zobowiązań finansowych,
m. rozpoczęcie i zarejestrowanie działalności gospodarczej,
n. powoływanie komisji merytorycznych i zespołów roboczych.
2. Tryb pracy, Zarząd określa w uchwalonym przez siebie regulaminie pracy Zarządu.

§ 24

 

1. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje każdy z członków Zarządu.
2. Do zaciągania zobowiązań finansowych, zawierania umów cywilno-prawnych i udzielania pełnomocnictw, wymagana jest reprezentacja łączna dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
3. Zarząd może upoważnić kierownika biura Stowarzyszenia do zaciągania zobowiązań i rozporządzania środkami finansowymi w sprawach dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia.

§ 25

 

1. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu, Zarząd może uzupełnić swój skład przez kooptację osoby, będącej członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.
2. O uchwale w sprawie kooptacji członków Zarządu, w związku z rezygnacją osób uprzednio
pełniących te funkcje, Zarząd poinformuje najbliższe Walne Zebranie Członków.
3. W drodze kooptacji nie może zostać powołana więcej niż 1/3 członków Zarządu .

C. Komisja Rewizyjna

§ 26

 

  1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym przewodniczącego. Liczbę członków oraz funkcje w Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków w trybie uchwały.
  3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
§ 27

 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
2. Tryb pracy Komisja określa w uchwalonym przez siebie regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 28

 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d. pozostałe wpływy z działalności statutowej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia lub wyodrębnionych kontach jego jednostek organizacyjnych. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na te konta.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
6. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej “osobami bliskimi”,
b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
c. wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 29

 

1. Uchwalenie lub zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 20, należy załączyć projekty stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

Rozdział VII. Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe
§ 30

 

Postanowienia statutu dotyczące wyborów władz Stowarzyszenia znajdują odpowiednie zastosowanie do wyboru pierwszych władz Stowarzyszenia. Kompetencje zastrzeżone dla Walnego Zebrania Członków wykonuje wówczas Zebranie Założycieli Stowarzyszenia.

§ 31

 

Statut Stowarzyszenia i jego zmiany oraz uchwały Zebrania Założycieli Stowarzyszenia wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.