Czantoria Cover Large

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSNiT - 2023

Termin:  … czerwca 2023 r.

Miejsce:   ………………………

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie prawomocności.
 1. Przyjęcie porządku
 1. Wybór Przewodniczącego, przekazanie prowadzenia Zebrania.
 1. Wybór Sekretarza oraz Komisji uchwał i wniosków.
 1. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za okres od 31.05.2020 do 31.05.2023 – zobacz sprawozdanie
 1. Omówienie sprawozdania finansowego za rok 2022 – zobacz info
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – zobacz
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami
 1. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu – zobacz uchwałę
 1.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022
 • uchwała nr 02/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – zobacz
 • sprawozdnie finansowe PSNiT za rok 2022  – zobacz
 • informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego – zobacz
 1. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi – zobacz uchwałę
 1. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 1. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej – zobacz protokół
 1. Podjęcie uchwał o wyborze władz Stowarzyszenia:
 • uchwała nr 04/2023 w sprawie wyboru oraz objęciu funkcji w Zarządzie – zobacz
 • uchwała nr 05/2023 w sprawie wyboru oraz objęciu funkcji w Komisji Rewizyjnej – zobacz
 1. Dyskusja i wolne wnioski – zobacz
 1. Zamknięcie zebrania
 •  
 •  
 •  
 •