Kasina Ski

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSNiT - 2023

Termin:  22 czerwca 2023 r.

godz. 14:00   I termin
godz. 14:30  II termin

Miejsce:   KASINA-SKI

Karczma – dojazd na górny parking
Kasina Wielka 672
34-741 Mszana Dolna

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie prawomocności.
 1. Przyjęcie porządku posiedzenia – wersja do druku
 1. Wybór Przewodniczącego, przekazanie prowadzenia Zebrania.
 1. Wybór Sekretarza oraz Komisji uchwał i wniosków.
 1. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za okres od 31.05.2020 do 22.06.2023 – zobacz sprawozdanie
 1. Omówienie sprawozdania finansowego za rok 2022 – zobacz info
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – zobacz sprawozdanie
 1. Pytania i uwagi do sprawozdań.
 1. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu – zobacz uchwałę
 1.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022:
 • uchwała nr 02/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – zobacz uchwałę
 • sprawozdnie finansowe PSNiT za rok 2022  – zobacz
 • informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego – zobacz

11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi – zobacz uchwałę

12. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

13. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

14. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

15. Podjęcie uchwał o wyborze władz Stowarzyszenia:

 • uchwała nr 04/2023 w sprawie wyboru oraz objęciu funkcji w Zarządzie – zobacz
 • uchwała nr 05/2023 w sprawie wyboru oraz objęciu funkcji w Komisji Rewizyjnej – zobacz

16. Dyskusja i  wnioski

17. Zamknięcie zebrania

Komunikat organizacyjny: