Kiczeraski 10

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSNiT - 2024

Termin:  23 maja 2024 r.

godz. 14:00   I termin
godz. 14:30  II termin

Miejsce:   KICZERA-SKI

Adres: Puławy 16, 38-480 Rymanów, woj. podkarpackie

Restauracja Amadeus – przy dolnej stacji, budynek główny
Strona Walnego Zebrania PSNiT 2024: Walne Zebranie 2024

Porządek posiedzenia:

 • Miejsce: KICZERA SKI

  Termin: 23 maja 2024r.

  1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie ważności obrad.

  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  3. Wybór Przewodniczącego, przekazanie prowadzenia Zebrania.

  4. Wybór Sekretarza oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

  5. Sprawozdanie Zarządu za okres od 22.06.2023 do 23.05.2024.

  6. Omówienie sprawozdania finansowego za rok 2023.

  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

  8. Pytania i uwagi do sprawozdań.

  9. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu.

  10. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.

  11. Przedstawienie bieżących tematów branży.

  12. Przedstawienie miejsca, terminu i tematyki kolejnej konferencji PSNiT.

  13. Wolne wnioski.

  14. Zamknięcie zebrania.