Walne Zebranie Sprawozdawcze PSNiT 2021

Zarząd Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków PSNiT odbędzie się w dniu 13 września 2021 r. (poniedziałek)

– godz. 16:00 – I  termin,
– godz. 16:30 – II termin.

w sali konferencyjnej Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach (MCK) koło SPODKA
Plac Słowika i Antalla 1
40-163 Katowice

Wszelkie informacje będą dostępne w recepcji konferencji PSNiT usytuowanej w HOLU DOLNYM. Wejście od strony SPODKA.

Proponowany porządek Zebrania:

1.  Otwarcie Zebrania, stwierdzenie ważności obrad.

2.  Przyjęcie porządku obrad – wersja do druku

3.  Wybór przewodniczącego, przekazanie prowadzenia Zebrania.

4.  Wybór sekretarza oraz komisji uchwał i wniosków.

5.  Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za okres od 10.09.2020 do 12.09.2021. – zobacz sprawozdanie

6.  Sprawozdanie finansowe za rok 2020:

  •    uchwała Zarządu z dnia 2 czerwca 2021 r. o przyjęciu sprawozdania finansowego – zobacz
  •    sprawozdanie finansowe – zobacz
  •    informacja dodatkowa – zobacz

7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

9.  Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu – projekt uchwały

10. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 – projekt uchwały

11. Zmiany w statucie PSNiT – zobacz projekt Uchwały

12. Odpłatna działalność statutowa – zobacz projekt Uchwały

13. Dyskusja i wolne wnioski.

14. Przyjęcie uchwał i wniosków

15. Zamknięcie zebrania.

Informacje dodatkowe:

  1.  Zgodnie z § 19 Statutu PSNiT, w Walnym Zebraniu udział biorą:
  •    z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  •    z głosem doradczym – członkowie honorowi, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście.

2. Informacja dla członków zwyczajnych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w obradach, a chcą, by ich głos był ważny:

  •   Istnieje możliwość  udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi zwyczajnemu lub osobie spoza PSNiT, która będzie w zastępstwie uczestniczyć w obradach – druk pełnomocnictwa.pdf

 

27 sierpnia 2021 r.