Stok Wisla3

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków PSNiT - ...... 2022

Termin:  … września 2022 r.

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK Katowice)

Plac Słowika i Antalla 1, 40-163 Katowice

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie prawomocności.
 1. Przyjęcie porządku
 1. Wybór Przewodniczącego, przekazanie prowadzenia Zebrania.
 1. Wybór Sekretarza oraz Komisji uchwał i wniosków.
 1. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za okres od września 2021r. do września 2022r. – zobacz sprawozdanie
 1. Omówienie sprawozdania finansowego za rok 2021
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – zobacz
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami
 1. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu – zobacz uchwałę
 1.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021:
 • uchwała nr 02/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – zobacz
 • sprawozdnie finansowe PSNiT za rok 2021  –  zobacz
 • informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego – zobacz
 1. Dyskusja i wnioski
 1. Przyjęcie uchwał i wniosków – zobacz
 1. Zamknięcie zebrania
 •  
 •  
 •  
 •