O Stowarzyszeniu Statut PSNiT Oferty firm Dołącz do nas Kontakt Strefa wewnętrzna

  Uwagi Ośrodka Ski&Sun do decyzji RDOŚ we Wrocławiu  

 
W dniu 10.07.2012, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał decyzję nakładającą na Ośrodek Ski&Sun w Świeradowie Zdroju - obowiązek przeprowadzenia działań zapobiegawczych oraz naprawczych, w związku z wystąpieniem  bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, na skutek realizacji inwestycji polegającej na budowie kolei gondolowej, nartostrady i systemu dośnieżania oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.W decyzji określono zakres i sposób przeprowadzenia podstawowych działań naprawczych oraz działań zapobiegawczych, obejmujących między innymi czynności mające na celu:

 • ograniczenie spadku liczebności cietrzewia w górach Izerskich poprzez ich wsiedlanie;

 • czynną ochronę siedlisk w ostojach cietrzewia w Górach Izerskich;

 • zabezpieczenie ostoi cietrzewia m. in. poprzez:

  - dokończenie prac związanych z wykonaniem systemu barier, płotków, poręczy, kładek, tyczek, stopni na drogach, dojściach, łącznikach, trasach i szlakach w rejonie górnej stacji kolei gondolowej;

  - użytkowanie turystyczno-sportowe tras narciarskich tylko w określonych warunkach;

 • ochronę poszczególnych komponentów środowiska poprzez:

  - obsadzenie obiektu górnej stacji kolei gondolowej odpowiednimi gatunkami roślin;

  - zabiegi likwidujące spływ powierzchniowy oraz erozję zboczy.

Poniżej przedstawiamy uwagi Ośrodka Ski&Sun do decyzji RDOŚ:

Uwaga ogólna.

Decyzja została opracowana na podstawie ekspertyz zleconych przez RDOŚ we Wrocławiu niezależnemu specjaliście Panu Arturowi Pałuckiemu. Autor obu ekspertyz swoje wnioski i propozycje działań naprawczych i zapobiegawczych oparł wyłącznie na udokumentowaniu i udowodnieniu negatywnego wpływu kolei gondolowej wraz z infrastrukturą na lokalną populację cietrzewia poprzez opisanie i wyeksponowanie jednego czynnika jakim wg. niego jest presja rosnącego ruchu turystycznego w rejonie dotychczasowych siedlisk tego kuraka wywołana najpierw inwestycją pn. kolej gondolowa na Stóg Izerski wraz z infrastrukturą techniczną a następnie w wyniku jej eksploatacji.

Pan Artur Pałucki nie uwzględniając innych przyczyn spadku populacji cietrzewia w górach Izerskich udokumentował, wg oceny Zarządu Sobiesław Zasada Sp. z o.o. ( inwestor), bardzo emocjonalne podejście do zleconego jemu opracowania. To, plus jego funkcjonowanie w Zarządzie Komitetu Ochrony Kuraków, mogło w istotny sposób wpłynąć na obiektywność i bezstronność opracowanych ekspertyz.
Autorzy wielu opracowań naukowych i popularno-naukowych wskazują  na  istnienie  wielu  nakładających  się  na siebie  przyczyn

Powiększ zdjęcie
spadku liczebności cietrzewia m.i." Istotną przyczyną spadku jest presja ssaków drapieżnych, przede wszystkim lisa (na skutek wykładania szczepionki przeciwko wściekliźnie) a także jenota. Nie bez znaczenia jest prowadzenie gospodarki leśnej "

Zarząd Sobiesław Zasada Sp. z o.o. nie kwestionował i nie podważał celowości i zasadności ochrony środowiska przyrodniczego rejonu gór Izerskich w tym gatunku chronionego jakim jest cietrzew. Dokumentuje to przestrzeganie stosownych ustaw środowiskowych zarówno w procesie realizacji inwestycji jak i eksploatacji kolei gondolowej wraz z infrastrukturą. Cały czas w porozumieniu z Nadleśnictwem Świeradów , za wiedzą obu gmin tj. Świeradowa Zdroju i Mirska prowadzone są przez Spółkę różne prace o charakterze informacyjno-edukacyjnym wśród klientów oraz zapobiegawczym, przeciwdziałającym niekorzystnym zjawiskom w ekosystemie w bezpośrednim otoczeniu inwestycji.

Z całą mocą, kolejny raz, podkreślamy iż proces inwestycyjny był legalny i prowadzony z poszanowaniem stosownych przepisów prawa oraz zapisami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.


Ograniczenie spadku liczebności cietrzewia w górach Izerskich.

Nałożenie na Spółkę obowiązku corocznego wsiedlania z hodowli średnio 10 osobników cietrzewia /rok, w tym min. 6 samic o genotypie tożsamym z lokalnym, zaopatrzonych w nadajniki przez okres 5 lat jest niemożliwy do realizacji z następujących poniżej opisanych powodów:

a/ nie jest nam znany genotyp miejscowej populacji cietrzewia, decyzja oraz ekspertyza nie precyzują tego zagadnienia,

b/ nakazanie w decyzji wsiedlania tego gatunku kuraka pochodzącego z hodowli do nieprzygotowanego siedliska spowoduje znikomą lub żadną efektywność wsiedleń, nadal, jak dowodzą znane nam wyniki, nierozwiązanym problemem przy restytucjach jest duża śmiertelność,

c/ w uzasadnieniu do Decyzji oraz w ekspertyzie Pana Artura Pałuckiego brak jest jakichkolwiek ocen skuteczności wsiedleń (choćby hipotetycznych) cietrzewia w warunkach gór Izerskich czyli ta część Decyzji zaleca podjęcie metody prób i błędów co w konsekwencji może spowodować trwałą utratę (marnotrawstwo) znacznej części wydatków finansowych (jeden osobnik to cena min. ok. 3,5-5 tys. zł plus jego radiofonizacja).

d/ otoczenie (siedlisko) bliższe i dalsze górnej stacji kolei gondolowej i trasy narciarskiej, jak wskazują leśnicy, nie jest właściwie przygotowane do wsiedleń, wpuszczenie w takie środowisko osobników cietrzewia będzie stratą sił i środków, najpierw należy przygotować siedliska do zasiedlania a następnie utworzyć stado podstawowe z lokalnej populacji o jak najlepszym genotypie a następnie rozpocząć hodowlę i właściwe wsiedlanie osobników zdolnych do przeżycia i rozrodu w środowisku gór Izerskich,

e/ brak jest jakiejkolwiek synchronizacji czasowej i zadaniowej w/w obowiązku nałożonego na Spółkę z Projektem Restytucji Cietrzewia opracowanym przez Nadleśnictwo Świeradów, dysharmonia w zakresie wykonywania przez Spółkę przedmiotowej decyzji na tle realizacji projektu Nadleśnictwa może być postrzegana jako niepotrzebne dublowanie czynności i zbędne wydatkowanie środków finansowych na ten szczytny cel.

Zakres i sposób prowadzenia działań zapobiegawczych.

W okresie od 1.04.2011-31.03.2012 wg danych Nadleśnictwa Świeradów w obwodzie łowieckim należącym do koła łowieckiego im. Św. Huberta pozyskano; lisów-10 szt., jenotów-0 szt.
Nałożenie obowiązku redukcji tych drapieżników w liczbie średnio 20 szt./rok jest nierealne do wykonania a poprzez to nie do zaakceptowania przez Spółkę.

Ponadto, jeżeli RDOŚ we Wrocławiu uważa, iż redukcja drapieżników zagrażających bytowaniu cietrzewia na obszarze gór Izerskich jest jednym z podstawowych zadań w procesie ochrony tego kuraka to takim obowiązkiem powinni obarczone inne podmioty odpowiedzialne min. za czynną ochronę tego gatunku.

Organ administracji publicznej nałożył na skarżącego obowiązek corocznego przerzedzania zwartych młodników na tokowiskach i w ostojach na terenach należących do Nadleśnictwa Świeradów i Szklarska Poręba.
Organ administracyjny w ogóle nie zbadał tego, czy skarżący będzie miał prawo do ingerowania w ten sposób w prawo własności gruntów należących do Skarbu Państwa, a pozostających w zarządzie Nadleśnictw Świeradów i Szklarska Poręba.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - do obowiązków właścicieli lasów należy trwałe utrzymywanie lasów i zapewnienie ciągłości ich użytkowania, a w szczególności zachowanie w lasach roślinności leśnej, ponownego wprowadzania roślinności leśnej, pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowe oraz przebudowy drzewostanu.
Uprawnienia związane z zarządzaniem lasami, gruntami i innymi nieruchomościami Skarbu Państwa, pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych należą natomiast do właściwych nadleśnictw jako podstawowych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
Z powyższego wynika, że skarżący nie będzie miał prawnych możliwości dokonywania czynności związanych z przerzedzaniem młodników na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, gdyż wszelkie uprawnienia w tym zakresie należą do nadleśnictw zarządzających w/w nieruchomościami.

Poza tym skarżący w toku prowadzonego postępowania wyrażał wolę partycypowania w kosztach przerzedzania zwartych młodników na tokowiskach, ale w koordynacji z dotychczasowymi pracami realizowanymi przez Nadleśnictwo Świeradów i pod jego kierunkiem i nadzorem.
Skarżący zaznaczał, że nie uchyla się od partycypacji w uzasadnionych kosztach niezbędnych działań ochronnych ostoi cietrzewia ekosystemu w bezpośrednim sąsiedztwie górnej stacji kolei gondolowej i nartostrady, ale nie może ponosić pełnych kosztów tych działań na obszarze całych Gór Izerskich w obrębie Nadleśnictwa Świeradów i Szklarska Poręba. Nakazane w treści zaskarżonej decyzji czynności zmierzające do ograniczenia oddziaływania na środowisko zostały przeniesione w całości z ekspertyzy A. Pałuckiego i są całkowicie arbitralne.
Czynności te nie są skoordynowane w jakikolwiek sposób z czynnościami realizowanymi obecnie przez Nadleśnictwo Świeradów oraz samego A. Pałuckiego. Według poglądu Nadleśnictwa Świeradów zakres ewentualnych działań, do których będzie zobowiązany skarżący wynika wyłącznie z opinii ekspertów (prowadzących na ten temat swoje niezależne badania) i wskazane jest, aby został skorelowany z realizowanym już w Nadleśnictwie programem ochrony populacji cietrzewia.

Zabezpieczenie ostoi cietrzewia.

Żądanie wprowadzenia klarownego systemu informacji wizualnej dla turystów przy górnej oraz dolnej stacji kolei gondolowej, obejmującego informacje z zakresu turystyki oraz ochrony przyrody, zostało sformułowane przez organ administracji zbyt ogólnie. Trudno wszak żądać od skarżącego wprowadzenia klarownego systemu informacji wizualnej dla turystów w sytuacji gdy brakuje uporządkowania prawnego samych szlaków turystycznych. Zalecenie to nie wyjaśnia też jak powinny wyglądać obszary informacyjne z zakresu turystki, a jak z zakresu ochrony przyrody.
Zalecenie to stwarza zatem dowolność interpretacji zarówno przez skarżącego, jak i organy kontrolne. Organ administracji nie dostrzegł prowadzonej od 2009 roku informacji wizualnej dla turystów przy obu stacjach kolei gondolowej. Jest realizowana we współpracy z Nadleśnictwem Świeradów, gminą miejską Świeradów Zdrój i gminą Mirsk. Informacja ta jest ciągle udoskonalana i aktualizowana.

Spółka nie uchyla się od obowiązku umieszczenia na szybach okiennych stacji górnej kolei gondolowej nalepek w kształcie sylwetek ptaków drapieżnych w celu ograniczenia prawdopodobieństwa zderzeń z nimi cietrzewia.

Obowiązek nie dopuszczenia montażu dodatkowych obiektów małej infrastruktury służącej obsłudze ruchu turystycznego i jakichkolwiek elementów trwale lub nietrwale związanych z gruntem, w tym ograniczenie funkcjonowania górnej stacji kolei gondolowej wyłącznie do budynku został określony przez organ w sposób wadliwy. Trudno zgodzić się z tego rodzaju zaleceniem w sytuacji funkcjonowania tarasu widokowego przy schronisku "Na Stogu Izerskim", gdzie znajdują się liczne ławki i inne siedziska.

Podobnie zakaz organizacji imprez wokół górnej stacji kolei gondolowej oraz rozwijania innej działalności o charakterze sportowym lub rekreacyjnym, jest dalece nieprecyzyjnym zaleceniem. Powstaje bowiem wątpliwość, czy zakaz ten obejmować będzie także imprezy organizowane przez schronisko "Na Stogu Izerskim" oraz innych organizatorów, w szczególności zewnętrzne zajęcia plenerowe o charakterze proekologicznym i geograficznym połączone z fotografiką, malarstwem i rzeźbiarstwem.

Ochrona poszczególnych komponentów środowiska

Nie wiemy co znaczy obsadzenie obiektu górnej stacji kolei gondolowej gatunkami roślin występującymi w sąsiedztwie, odpowiednio borówką, wrzosem, jarzębiną brzozą, świerkiem. Czy pod pojęciem obiektu jest postrzegany przez organ administracji budynek czy otoczenie budynku stacji górnej kolei.
Kolejną wątpliwość budzi skąd pozyskać borówkę i wrzos, by były podobne do tych roślin występujących w sąsiedztwie. Małą konkretność zapisu, pomimo chęci realizacji, nie pozwala na jego skuteczną realizację.

Organ administracyjny, pomimo przesyłanych informacji nie dostrzegł iż prowadzimy ciągle na nartostradzie i skarpach do niej przylegających zabiegi likwidujące i przeciwdziałające niekontrolowanemu spływowi powierzchniowemu wody oraz erozji. W ubiegłym roku w otoczeniu stacji dolnej kolei gondolowej wykonany został system do zbierania i przekierowania do rowów wody spływającej z topniejącego śniegu z nartostrady w jej dolnym odcinku.


04.10.2012  Powrót Do góry   


 
DO STOWARZYSZENIA NALEŻĄ
 
Bania Ski & Fun-Białka Tatrzańska
Bartholet Maschinenbau AG
Beskid-Spytkowice
Base System Krzeszowice
Centrum Narciarskie Nosal Zakopane
Chyrowa-ski
CS Poland Centrum-Sport Brenna
Czarna Góra Stronie Śląskie
Czarny Groń Andrychów
Czorsztyn-Ski Kluszkowce
Doppelmayr Polska
GrapaSki Czarna Góra
Harenda-Zakopane
Henryk-Ski Krynica-Zdrój
Hotel Arłamów Ustrzyki Dolne
Jacnia Stacja Narciarska
Jastrzębica SKI
Kamianna Ski
Kaniówka-Białka Tatrzańska
Karpacz Ski Arena
Kasina Ski
KiczeraSki Puławy
Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka
Kolej Linowa Czantoria Ustroń
Kolorowa Karpacz
Kompleks Zagroń Istebna
Kotarz Arena Brenna
Kotelnica Białczańska
Koszałkowo-Wieżyca
Leitner AG
Maspex Wadowice
Master Ski Tylicz
Mieszko Zieleniec
Nartraj Chrzanów
Nartsport Rąblów
Nartorama Zieleniec
Nowa Osada Wisła
Ośrodek Narciarski Niestachów
Ośrodek Narciarski w Batorzu
Patronik Jelenia Góra
Pod Dziedzicem Gogołów
Pod Starym Groniem Brenna
Polana Sosny w Niedzicy
Polana Szymoszkowa Zakopane
Polczakówka-Ski Rabka Zdrój
Polskie Koleje Linowe S.A.
Prinoth Sp. z o.o.
RBK&Partners Warszawa
Rusiń-Ski Bukowina Tatrzańska
Ryterski Raj Rytro
Ski Arena Łysa Góra Jelenia Góra
Skidata AG
Słotwiny Arena Krynica-Zdrój
Stacja Narciarska Cieńków Wisła
Stacja Narciarska Czarnów
Stacja Narciarska Długa Polana
Stacja Narciarska Kamienica
Stacja Narciarska Kazimierz
Stacja Narciarska Lubinka
Stacja Narciarska Pietkiewiczówka
Stacja Narciarska Rybno
Stacja Narciarska Soszów Wisła
Stacja Narciarska Spalona
Stacja Narciarska Stok Wisła Jawornik
Stacja Narciarska Suche
Stacja Narciarska Tylicz
Stajkowa-Krościenko
Stok Narciarski Bobliwo
Stok Narciarski Parchatka
Stok Narciarski w Przemyślu
SudetyLift Szklarska Poręba
Supersnow S.A.
Szczyrk Mountain Resort
Szklana Góra Ski Harbutowice
Tatralift a.s.
Winterpol Karpacz Biały Jar
Winterpol Zieleniec
Witów-Ski
Wyciąg Cypisek Korbielów
Wyciąg Narciarski na Kalatówkach
Wyciągi Hotel&SPA Kocierz
Wyciągi Narciarskie Diament Zieleniec
Wyciągi Narciarskie Klepki Wisła
Wyciągi Narciarskie Szopowe
Złoty Groń Istebna


NA SKRÓTY POLECAMY FIRMY WSPIERAJĄCE
 
  O Stowarzyszeniu

  Statut PSNiT

  Dołącz do nas

  Archiwum wiadomości

  Strefa wewnętrzna 
ZOBACZ ARTYKUŁY FIRM WSPIERAJĄCYCH

   
Copyright © 2015-2019   Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne